Page 29 - Wire Rope News & Sling Technology - December 2019
P. 29

HIGH QUALITY

       LIFTING/ROLLING

       PRODUCTS
         VB MODELS: WLL FROM 22T TO 138T

         HCLW MODELS: WLL FROM 35T TO 150T               VB MODEL

         LARGER SIZES AVAILABLE ON REQUEST
                                              HCLW MODEL
       310-448-5444    310-522-9698
       sales@awrrinc.com sales@watermansupply.com
            associatedwirerope.com


                          B Blloocckkss ffoorr yyoouurr mmoosstt
                               D Deemmaannddiinngg AApppplliiccaattiioonnss

                                    CCoonnssttrruuccttiioonn
                                    MMaarriinnee
                                    WWoooodd SShheellll
                                    SStteeeell SShheellll
                                    CCaarrggoo HHooiisstt
                                    SSppeecciiaall AApppplliiccaattiioonnss                         4 40000 SSeerriieess SStteeeell SShheellll SSnnaattcchh BBlloocckkss                          SShhaacckkllee,, HHooookk oorr TTaaiillbbooaarrdd CCoonnffiigguurraattiioonn
                          44tt –– 2222tt WWLLLL
                          IInnddiivviidduuaallllyy PPrrooooff TTeesstteedd && SSeerriiaalliizzeedd
                          TToopp DDeeaadd EEnndd ssttyyllee aavvaaiillaabbllee uuppoonn rreeqquueesstt
                ( (331100)) 444488--55444444            ( (331100)) 552222--99669988
                s saalleess@@aawwrrrriinncc..ccoomm         s saalleess@@wwaatteerrmmaannssuuppppllyy..ccoomm
                a assssoocciiaatteeddwwiirreerrooppee..ccoomm    w waatteerrmmaannssuuppppllyy..ccoomm
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34